ប្រូមូ៉សិន​​ កាសុីណូអនឡាញ imiwinauto

សមាជិកថ្មីបញ្ចូលទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច 3$ ឡើងទៅ

 • * បន្ទាប់ពីក្លាយជាសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំអតិថិជនអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ចាប់ពី1$ ឡើងទៅ
 • * អតិថិជនអាចដកទឹកប្រាក់ 5$ឡើងទៅ ដោយមិនកំណត់ចំនួនដង ច្រើនបំផុត 15,000$ ក្នុងមួយថ្ងៃ / user
 • *​​ ទាមទារអោយមានកាភ្នាល់វិលជុំយ៉ាងតីច​​​ 1 ដង
 • * អតថិជនអាចលេងបានគ្រប់ល្បែងទាំងអស់

ល័ក្ខខណ្ខ

 • 1 .  ឧទាហរណ៍៖ ដាក់ប្រាក់​​ (​ 3$ គ្មានទឹកប្រាក់បន្ថែម
 • 3 . រាល់ការភ្នាល់ទាំងសងខាងនៅក្នុងហ្គេមតែមួយនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ
 • 4 .imiwinauto យើងខ្ញុំសុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងកាផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធីដោយពុំបាច់ធ្វើកាជំរាបដំណឺងជាមុនចំពោះសមាជិកឬភ្ញៀវដែលបានលេងលក្ខណះជាក្រុម ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយផ្សេងៗទៀត

ប្រូម៉ូសិន 100%

 • * ចុះឈ្មោះជាសមាជិកថ្មីទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមហ្រ្វី 100%
 • * បញ្ចូលទឹកប្រាក់ 3$ ថែមហ្រ្វីជូន 3$ ភ្លាមៗ
 • *​​ ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ច្រើនបំផុត 20$
 • * អតថិជនអាចលេងបានគ្រប់ល្បែងទាំងអស់

ល័ក្ខខណ្ខ

 • 1 . ការផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិននេះសម្រាប់សមាជិកថ្មីរបស់​​ imiwinauto ទាំងអស់
 • 2 .  ល័ក្ខខ័ណ្ឌលេងហ្គេមស្លុត នឹង លេងហ្គេមកាសុីណូ : សម្រាប់ការដកប្រាក់តម្រូវអោយអតិថិជនមានកា​រលេង ( វិលជុំ) ឬ (turn over)30​ ដង
 • 3 . ឧទាហរណ៍ : ការដកប្រាក់​​(​ 3$+3$= ប្រាក់បន្ថែម = 6$+(turn over)x30=180$ ទើបអាចដក់លុយបាន
 • 4​ ល័ក្ខខ័ណ្ឌលេងកីឡា : សម្រាប់ការដកប្រាក់តម្រូវអោយអតិថិជនមានការ​លេង ( វិលជុំ ) ឬ (turn over)10​ ដង
 • 5​ ឧទាហរណ៍ : ការដកប្រាក់​​(​ 3$+3$= ប្រាក់បន្ថែម = 6$+(turn over)x10=60$ ទើបអាចដក់លុយបាន
 • 6 រាល់ការភ្នាល់ទាំងសងខាងនៅក្នុងហ្គេមតែមួយនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ
promotion​ 50%

ប្រូម៉ូសិន 50%

 • * ចុះឈ្មោះជាសមាជិកថ្មីទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមហ្រ្វី 50%
 • * បញ្ចូលទឹកប្រាក់តិចបំផុត 20$ ថែមហ្រ្វីជូន 10$ ភ្លាមៗ
 • *  ​ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ច្រើនបំផុត 100$
 • *  អតិថិជនអាចលេងបានគ្រប់ល្បែងទាំងអស់

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

 •  1. ការផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិននេះសម្រាប់សមាជិកថ្មីរបស់​​ imiwinauto ទាំងអស់
 •  2. ល័ក្ខខ័ណ្ឌលេងហ្គេមស្លុត នឹង លេងហ្គេមកាសុីណូ : សម្រាប់ការដកប្រាក់តម្រូវអោយអតិថិជនមានកា​រលេង ( វិលជុំ) ឬ (turn over)30​ ដង
 • 3. ឧទាហរណ៍ : ការដកប្រាក់​​(​ 20$+10$= ប្រាក់បន្ថែម = 30$+(turn over)x30=900$ ទើបអាចដក់លុយបាន
 • 4. ល័ក្ខខ័ណ្ឌលេងកីឡា : សម្រាប់ការដកប្រាក់តម្រូវអោយអតិថិជនមានការ​លេង ( វិលជុំ ) ឬ (turn over)10 ដង
 • 5. ឧទាហរណ៍ : ការដកប្រាក់​​(​ 20$+10$= ប្រាក់បន្ថែម = 30$+(turn over)x10=300$ ទើបអាចដក់លុយបាន
 • 6​ .រាល់ការភ្នាល់ទាំងសងខាងនៅក្នុងហ្គេមតែមួយនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ

ប្រូម៉ូសិន 5$ ថែម 2$

 • * ចុះឈ្មោះជាសមាជិកថ្មី imiwinauto
 • * បញ្ចូលទឹកប្រាក់ 5$ ថែមហ្រ្វីជូន 2$ ភ្លាមៗ
 • *  ​អតិថិជនអាចលេងបានគ្រប់ល្បែងទាំងអស់

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

 •  1. កាផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិននេះសម្រាប់សមាជិកថ្មីរបស់​​ imiwinauto ទាំងអស់
 •  2. ល័ក្ខខ័ណ្ឌលេងហ្គេមស្លុត នឹង លេងហ្គេមកាសុីណូ : សម្រាប់ការដកប្រាក់តម្រូវអោយអតិថិជនមានកា​រលេង ( វិលជុំ) ឬ (turn over)15​ ដង
 • 3. ឧទាហរណ៍ : ការដកប្រាក់​​(​ 5$+2$= ប្រាក់បន្ថែម = 7$+(turn over)x15=105$ ទើបអាចដក់លុយបាន
 • 4. ល័ក្ខខ័ណ្ឌលេងកីឡា : សម្រាប់ការដកប្រាក់តម្រូវអោយអតិថិជនមានការ​លេង ( វិលជុំ ) ឬ (turn over)5ដង
 • 5. ឧទាហរណ៍ : ការដកប្រាក់​​(​ 5$+2$= ប្រាក់បន្ថែម = 7$+(turn over)x5=35$ ទើបអាចដក់លុយបាន
 • 6​ រាល់ការភ្នាល់ទាំងសងខាងនៅក្នុងហ្គេមតែមួយនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ
ណែនាំមិត្តភក្កិ

ណែនាំមិត្តភក្កិទទួលបានរង្វាន់ 20%

 • * មិត្តភក្កិដែលអតិថិជនណែនាំមកត្រូវបញ្ចូលទឹកប្រាក់10$ឡើងទៅ
 • * អតិថិជននឹងទទួលបាន 2$ +នេះទទួលបានប្រាក់
 • * រង្វាន់ខ្ពស់បំផុត100$ ដែលតម្រូវអោយអតិថិជនលេងឈ្នះគុណនិង 2នៃប្រាក់រង្វាន់ដែលអតិថិជនទទួលបានទើបអាចដកលុយបាន
 • * មិត្តភក្កិដែលអតិថិជនណែនាំមកត្រូវតែជាសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគ្រប់24ម៉ោង ទើបអាចទទួលរង្វាន់នេះបាន)
 • * ប្រូម៉ូសិននេះលេងបានទាំង កីឡា និង កាស៊ីណូ

លក្ខខ័ណ

 • 1 . កាផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិននេះសម្រាប់សមាជិករបស់ imiwinauto ទាំងអស់
 • 2. ឧទាហរណ៍ : ការដាក់ប្រាក់​​(​ 10+2= ប្រាក់បន្ថែម =12 $
 • 4. ឧទាហរណ៍ : ការដកប្រាក់ (10+2) x 2  = 24$
 • 5. imiwinauto យើងខ្ញុំសុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងកាផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ​​​​ លុបចោលកម្មវិធីនេះឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធីដោយពុំបាច់ធ្វើកាជំរាបដំណឺងជាមុនចំពោះសមាជិក​ឬ​ភ្ញៀវដែលបានលេងលក្ខណះជាក្រុម​ ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយផ្សេងៗទៀត
បាល់ Step

រង្វាន់ចាក់បាល់ Step ខុសទាំងអស់សងលុយវិញ

 • 3 Step ខុសទាំងអស់សងលុយដើមវិញ
 • 5 Step ខុសទាំងអស់សងលុយដើមវិញ x2
 • 8 Step ខុសទាំងអស់សងលុយដើមវិញ x5
 • 12 Step ខុសទាំងអស់សងលុយដើមវិញ x10

លក្ខខ័ណ

 • 1 . កាផ្តល់ជូននេះសម្រាប់សមាជិករបស់ imiwinautoទាំងអស់
 • 2 .​​ ប្រមូសិននេះផ្តល់ជួនសម្រាប់កាចាក់ចាញ់ ឬ ( HDP/Over&Under)តែប៉ុណ្ណោះ
 • 3 . ប្រមូសិននេះផ្តល់ជួនច្រើនបំធុត100$ /1បុងមិនលើស 500$ ក្នុង1ថ្ងៃ /1user / IP
 • 4 . imiwinauto យើងខ្ញុំសុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងកាផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធីដោយពុំបាច់ធ្វើកាជំរាបដំណឺងជាមុនចំពោះសមាជិកឬភ្ញៀវដែលបានលេងលក្ខណះជាក្រុម ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយផ្សេងៗទៀត
បង្វិលប្រាក់ចាញ់ជូនភ្ញៀវវិញ

បង្វិលប្រាក់ចាញ់ជូនភ្ញៀវវិញ 5% រហូតដល់​500$

 • * ប្រូមូ៉សិននេះ ខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ និងបង្វិលជូនដល់អតិថិជនដែលមានទឹកប្រាក់ចាញ់ចាប់ពី100$ឡើងទៅ
 • * ខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ និងធ្វើការបង្វិលជូននៅថ្ងៃទី5 និង ថ្ងៃទី 20 រៀងរាល់ខែ
 • * សាំរាប់កាបង្វិលប្រាក់ចាញ់ជូនភ្ញៀវវិញច្រើនបំផុតចំនួន 500$ /1 user
 • * កាបង្វិលប្រាក់ចាញ់ជូនភ្ញៀវវិញគិតចាប់ពីថ្ងៃចុះឈ្មោះគ្រប់ ​​15​ ថ្ងៃ

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

 • 1. កាផ្តល់ជូននេះសម្រាប់សមាជិករបស់ imiwinauto ទាំងអស់
 • 2. នេះតម្រូវអោយអតិថិជនមានទឹកប្រាក់ឈ្នះគុណនិង 2 នៃប្រាក់រង្វាន់ដែលទទួលបានទើបអាចដកប្រាក់បាន
 • 3. imiwinauto យើងខ្ញុំសុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងកាផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធីដោយពុំបាច់ធ្វើកាជំរាបដំណឺងជាមុនចំពោះសមាជិកឬភ្ញៀវដែលបានលេងលក្ខណះជាក្រុម ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយផ្សេងៗទៀត
ប្រូម៉ូសិនប្រចាំថ្ងៃ

ប្រូម៉ូសិនប្រចាំថ្ងៃ

 • * បញ្ចូលទឹកប្រាក់10$ ទទួលបានប្រាក់បន្ថែម1$
 • * នេះទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ខ្ពស់បំផុត 5$
 • *​​ ក្នុងមួយថ្ងៃទទួលបាននេះច្រើនបំផុតចំនួន 5ដង
 • * លេងបានទាំង កីឡា និង កាស៊ីណូ

លក្ខខ័ណ

 • 1 . ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់សមាជិករបស់ imiwinautoទាំងអស់
 • 2. អតិថិជនត្រូវបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចាប់ពី 10$  20$ 30$ 40$ 50$ តែប៉ុណ្ណោះ
 • 3. នេះអាចទាមទារបាន 5 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ​​ ជាប់ពីម៉ោង​ 06 :00 ព្រឹក​ដល់ម៉ោង 06:00 វិញ
 • 3. តម្រូវអោយអតិថិជនលេងឈ្នះគុណនិង 3នៃប្រាក់រង្វាន់ដែលអតិថិជនទទួលបានទើបអាចដកលុយបាន
 • 4. ឧទាហរណ៍ៈ ដកប្រាក់( 10+1​)x3=33$
 • 5. imiwinauto យើងខ្ញុំសុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងកាផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ​​​​ លុបចោលកម្មវិធីនេះឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធីដោយពុំបាច់ធ្វើកាជំរាបដំណឺងជាមុនចំពោះសមាជិក​ឬ​ភ្ញៀវដែលបានលេងលក្ខណះជាក្រុម​ ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយផ្សេងៗទៀត

សូមបញ្ជាក់៖

 • 1 ​​. រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាងនៅក្នុងហ្គេមតែមួយ​នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ
 • 2.imiwinauto យើងខ្ញុំសុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងកាផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ​​​​ លុបចោលកម្មវិធីនេះឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធីដោយពុំបាច់ធ្វើកាជំរាបដំណឺងជាមុនចំពោះសមាជិក​ឬ​ភ្ញៀវដែលបានលេងលក្ខណះជាក្រុម​ ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយផ្សេងៗទៀត
 • 3 .រាល់ការផ្តល់ជួនសម្រាប់សមាជិកថ្មី​ ឬ​​ ភ្ញៀវថ្មី​ពីខាងយើងខ្ញុំត្រូវបានកំណត់​ត្រឺមតែគណនីមួយតែប៉ុណ្ណោះ សំរាប់មនុស្សម្នាក់ ឈ្មោះនាមត្រកូល​​​ លេខទូរស័ព្ទ គណនីធនាគារ ។
 • 4​​ . ដូចគ្នានេះដែរ imiwin​​ នឺងពិនិត្យ​ឫឯកស្សាសម្រាប់អ្នកក្លែងបន្លំដើម្បីទទួលប្រមូសិន​ ខាងក្រុមហ៊ុននឺ់ងធ្វើកាដកហូតទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ភ្លាមៗ
 • 5. imiwinauto យើងខ្ញុំសុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងកាផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ​​​​ លុបចោលកម្មវិធីនេះឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធីដោយពុំបាច់ធ្វើកាជំរាបដំណឺងជាមុនចំពោះសមាជិក​ឬ​ភ្ញៀវដែលបានលេងលក្ខណះជាក្រុម​ ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយផ្សេងៗទៀត

​ IMIWIN

imiwinauto.com គេហទំព័រផ្ទាល់​ imiwin ចុះឈ្នោះជាមួយ imiwinauto ផ្តល់ជូនប្រម៉ូសិនពិសេសចាប់ពី​20%-50%-100%​ ​ អតិថិជនអាចចូលលេងកម្សាន្តដោយឥដែនកំណត់ជាមួយយើងដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះជាសមាជិកបញ្ចូលតិចបំផុត3$ ឡើងទៅ​ លេងចាញ់បង្វិលសងលុយជូនភ្ញៀវមួយខែ2ដង500$ ប្រព័ន្ធដកប្រាក់រហ័សទាន់ចិត្ត ងាយស្រួល សុវត្ថិភាព ស្ថេរភាព 100% សេវាកម្ម 24 ម៉ោង ​